Aşırı Güvence Arayışı ve Bağlanma Sorunsalı

Aşırı Güvence Arayışı (ERS), özellikle Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olmak üzere anksiyete bozukluklarının temel bir koruma özelliği olarak kabul edilmektedir (Halldorsson, 2015; Halldorsson ve Salkovskis, 2017) .

Tehdit karşısında rahatlık, güvendiğimiz bakıcılara yakınlık ve güvenlik ve rahatlama duygusu, erken yaşlardan itibaren öğrendiğimiz davranışlardır (Bowlby, 1973). Zamanla, güvenli bir şekilde bağlanmış bir ilişkide, yatıştırılmış ve güvende hissetmek için başkalarından güvence alma süreci, içsel bir çalışma modeli oluşturma sürecinde kendi kendine güven verme ve kendi kendini yatıştırma becerisine dönüşür. “Dünya genel olarak güvenlidir, ben başa çıkabilirim ve tehdit altındaysam başkaları yardım eder.” inancı içselleştirilir ve içsel bir güvence noktası oluşturulur.

Dışsal güvence arayışının ise, anksiyeteye bir yanıt olarak erken çocuklukta daha sık ortaya çıkan ve yaş ve duygusal olgunluk ile yavaş yavaş azaldığı (Kobori ve Salkovskis, 2013) net bir gelişimsel yörüngesi olduğu düşünülmektedir. yeni tehditler karşısında.

Anksiyete bozukluklarında ise, dışarıdan sağlanan bu güvenceye ihtiyaç duyma süreci zaman içinde azalmamaktadırr. Bunun yerine, anksiyete bozukluğu olan çocuklar, özellikle OKB’si olanlar, sorunlu durumları yönetme yeteneklerinde azalmış güven (Barrett, Shortt ve Healy, 2002) ve kaygıyı azaltmayacağının farkındalığına sahip olmalarına rağmen, tekrar tekrar güvence sağlamak için bakıcılara yönelirler (Lebowitz, Scharfstein & Jones, 2015). Harici bir kaynaktan gelen bu tekrarlanan aşırı güvence arama süreci tutarlı bir şekilde OKB’nin bir belirtisi olarak tanımlanmıştır (Rachman, 2002; Salkovskis, 1985).

Bilişsel-davranışsal bir perspektiften, ERS’nin, başka bir kişiye korkulan zarar için sorumluluğu devretme potansiyeli ile birlikte, zorlayıcı denetlemeye benzer şekilde işlediği düşünülmektedir (Rachman, 2002; Salkovskis, 1985, 1999; Leonhart ve Radomsky, 2017). Ayrıca, ERS’nin farklı anksiyete bozukluklarında farklı işlev görebileceğini gösteren (sınırlı da olsa) kanıt vardır; özellikle OKB’si olan bireylerin, diğer anksiyete sorunları olan bireylere göre daha yoğun ve dikkatli bir şekilde güvence aradıkları görülmektedir (Kobori ve Salkovskis, 2013). ERS, bir ergen örnekleminde doğrudan araştırılmamış olsa da, birkaç çalışma, semptomların sürdürülmesi ve ciddiyetinde aile rolünü incelemiş ve ebeveynlerin güvence sağlamasının tutarlı bir şekilde en yüksek puanlı alan olduğunu belirlemiştir (örneğin, Lebowitz, Scharfstein & Jones , 2014; 2015). Bu nedenle, güvence arayışının ve sunumunun gelişimsel sürecindeki bir kesintinin, OKB dahilinde dış güvenceye aşırı bağımlılığı açıklayabileceği sonucuna varmak makul olacaktır.Örnekleri içeren çalışmalar
yetişkin klinik olmayan katılımcılar ayrıca güvensiz bağlanmanın şişirilmiş sorumluluk duygusu yoluyla obsesif kompulsif semptomlarla ilişkili olduğunu göstermiştir – bir kişi, kendisi ve / veya başkaları için bazı potansiyel olumsuz sonuçlar için kişisel bir sorumluluk duygusu yaşar (örneğin Doron, Molding, Kyrios , Nedeljkovic ve Mikulincer, 2009; Hacıomeroğlu ve Karancı, 2014; Salkovskis, 1985, 1989). Gelişimsel olarak, bu, bir ebeveynin duygusal veya pratik olarak mevcut olmadığı bir durumda başlangıçta uyarlanabilir bir başa çıkma stratejisi haline gelen, ancak daha sonra ERS de dahil olmak üzere zorlayıcı davranışları motive ettiği için (Rachman, 2002; Salkovskis, 1985), takıntılı bir bozukluğun başlangıcı için bir savunmasızlık faktörü haline gelen yüksek bir sorumluluk duygusu olarak kavramsallaştırılabilir (Salkovskis ve ark., 2000 )

Güvensiz ve kaygılı bağlanma stillerinin rolü, depresyon ve sağlık anksiyetesinde ERS’yi açıklamada etkili olarak vurgulanmıştır (ör.Abela ve ark., 2005; Rector, Kamkar, Cassin, Ayearst,& Laposa, 2011; Stuart ve Noyes, 1999).

Olumsuz veya öngörülemeyen bir şekilde yanıt veren bir ebeveynin varlığı veya
sürekli olarak bakıcıdan rahatlık isteyen (örneğin, Marazziti ve diğerleri, 2007) çocuğun üzüldüğünde yatıştırılamaması nedeniyle güvensiz bir bağlanma stilinin OKB’deki ERS’yi açıklayabileceği varsayımı makul olacaktır.

Bakım verme becerisi kısıtlı olan ebeveyne tepki olarak, çocukta şişirilmiş bir sorumluluk duygusu gelişebilir. Ebeveyn rolü üstlenen bu çocukların ebeveyn-çocuk ilişkisi içinde anksiyete bozuklukları da dahil olmak üzere duygusal sıkıntıyaşama olasılığı daha yüksektir
(Hennighausen, Bureau, David, Holmes ve Lyons-Ruth, 2011; Johnston, 1990; Stein, Reidel ve Rotheram-Boras, 1999). OKB’si olan çocukların ebeveynlerinin, endişeli ve klinik olmayan çocukların ebeveynlerine göre tipik olarak daha az sıcaklık sergiledikleri; bunun yanı sıra olumlu davranış ve problem çözme stratejileri gösteren destekleyici bir ebeveyn rolünde daha az kalabileceklerini gösteren bazı kanıtlar bulunmaktadır (Barrett ve ark., 2002 ). Ergen özerkliği konusunda daha az teşvik edici oldukları ve aşırı korumacı, mükemmeliyetçi, talepkar, eleştirel olma eğiliminde oldukları ve ebeveynlik tarzlarında suçluluk arttırıcı bir etkileri olduğu gösterilmiştir (Barrett vd., 2002; Hacıomeroğlu ve Karancı, 2014; Waters ve Barrett, 2000). Bu tür davranışlar, sırayla, şişirilmiş sorumluluk (Hacıomeroğlu ve Karanci, 2014) ve artan zorlama veya kontrol (Amir, Freshman ve Foa, 2000) dahil olmak üzere yüksek OKB semptomatolojisi ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmalar, başlangıç ​​için nedensel bir mekanizma olarak hareket etmekten ziyade OKB’nin gelişimine yanıt olarak oluşabilecek ayrı ebeveynlik davranışlarını tanımlarken, özellikle OKB bağlamında bakıcılarla ilişkide bozulmaya işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ebeveyn-çocuk ilişkisi içindeki ‘rol karmaşası’, OKB’nin bu her iki temel özelliğinin gelişimsel yörüngesini anlamak için bağlanma ile ilgili anahtar bir davranış olabilir.

Kaynakça: Halldorsson, B., Salkovskis, P. M., Walters, S. L., & Elgie, S. (2020). A preliminary investigation of excessive reassurance-seeking and attachment-related behaviours in adolescents with OCD. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders24(January 2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *